دانشگاه بناب به لیست مشتریان ژیرو پیوست
 
دانشگاه بناب به یکی از مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو اضافه شد.
دانشگاه بناب که در سال 75 آغاز به کار کرده است، هم اکنون با نزدیک به 50 عضو هیئت علمی با خریداری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو، در تاریخ 24 تیر 97 به یکی از مشتریان این شرکت پیوست.